top of page

Zásady ochrany osobných údajov

I. Úvodné ustanovenia


1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:
a. Prevádzkovateľom EXIM 2007, s.r.o., IČO 43810888, so sídlom Hlavná 63, Komárno 4, 94504, Slovenská republika, e-mail: info@e-dogshop.sk.,
b. Osobnými údajmi meno a priezvisko, adresa bydliska, emailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo podnikajúce fyzické osoby alebo daňové identifikačné číslo podnikajúce fyzické osoby.

2. Prevádzkovateľ ako správcu Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Užívateľa (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním ich Osobných údajov.

3. Prevádzkovateľ je predajcom krmiva a doplnkov pre psov a mačky a za týmto účelom prevádzkuje web www.e-dogshop.sk. V rámci svojich služieb sú Prevádzkovateľom spracovávané Osobné údaje:
• v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a / alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou; a
• s cieľom / účely uvedené nižšie v bode 4.

4. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:
• plnenie zmluvy a poskytovanie služieb; • dodržanie právneho záväzku (najmä účtovné, daňové a archivačné);
• marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa
• ochranu práv a právom chránených záujmov správcu (oprávnený záujem).

5. Prevádzkovateľ je správcom Osobných údajov. Osobné údaje nie sú spracovávané žiadnym iným subjektom. K spracovávaným Osobným údajom bude mať prístup len správca.


II. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

1. Na fyzické osoby, ktoré vyplnia a odošlú Prevádzkovateľovi vyplnený objednávkový formulár na www.e-dogshop.sk (ďalej len "Používateľ"), sa vzťahuje zákon č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a ďalšie príslušné právne predpisy.

2. Používateľ berie na vedomie, že odoslaním vyplneného objednávkového formulára započne spracovávanie Osobných údajov Prevádzkovateľom.

3. Ak Používateľ neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.

4. Osobné údaje budú spracovávané po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj po dobu trvania zmluvného vzťahu.

5. V prípade uzavretia zmluvy podľa Obchodných podmienok Prevádzkovateľa budú Osobné údaje spracovávané a uchovávané po dobu neurčitú pre prípad vzniku sporu týkajúceho sa vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, a to za účelom ochrany oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je riadne a včasné plnenie dohodnutého zmluvného záväzku medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom a plnenie zákonných povinností, ktoré Prevádzkovateľovi zo zmluvného vzťahu medzi ním a Užívateľom vyplývajú.

6. Na účely plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb. O účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje (okrem e-mailovej adresy a telefónneho čísla) ďalej spracovávané a uchovávané po dobu najmenej 5 rokov počnúc rokom po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.

7. Osobné údaje - telefónne číslo a e-mail- budú spracúvať na účely marketingových a obchodných oznámení po dobu evidencie Užívateľa podľa článku II. ods. 5, pokiaľ nebude súhlas kedykoľvek Užívateľom odvolaný.

8. Užívateľ je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje.

9. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovávanie.

10. Osobné údaje Užívateľov nebudú poskytované žiadnym tretím osobám, do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

11. Osobné údaje sú a budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným aj manuálnym spôsobom. 12. Užívateľ berie na vedomie, že jeho osobné údaje sú uložené v datacentrách spoločnosti Linode, LLC. Prevádzkovateľ využíva služby Linode, LLC, ktorých prevádzka je v súlade s európskymi normami ochrany osobných údajov.

12. Užívateľ berie na vedomie, že môže dochádzať k ukladaniu cookies spoločnosti Google LLC a Facebook Inc na jeho zariadenie.

 

III. Zber dát pre HEUREKA.SK a ich spracovanie

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.


IV. Práva Užívateľa súvisiace so spracovávaním

1. Užívateľ má právo svoj súhlas (v prípadoch, kde spracovanie Osobných údajov prebieha na základe súhlasu) so spracovaním poskytnutých Osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu so spracovaním Osobných údajov však nie je možné v rozsahu a na účely plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľom. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie Osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, ako je súhlas (tj. Hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

2. Používateľ má ďalej právo:
• požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
• na opravu poskytnutých Osobných údajov;
• na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
• na obmedzenie spracovanie Osobných údajov; a
• podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

3. V prípade, že by sa Užívateľ domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
• požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie a to e-mailom na adresu info@e-dogshop.sk;
• namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu info@e-dogshop.sk, aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. Blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov).

Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Užívateľa. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Užívateľ právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Užívateľa obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

4. Ak požiada Užívateľ o informáciu o rozsahu či spôsobe spracovania svojich Osobných údajov, je mu Prevádzkovateľ povinný túto informáciu odovzdať bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti Prevádzkovateľom na adrese info@e-dogshop.sk.

5. Ak Používateľ uplatní právo na prístup k Osobným údajom v elektronickej forme, Prevádzkovateľ mu požadované informácie poskytne aj v elektronickej podobe, ibaže Užívateľ požiada o iný spôsob poskytovania informácií.

6. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnené žiadosti o poskytnutie fyzické kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.


IV. Záverečné ustanovenia

1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

2. Používatelia, ktorí prostredníctvom objednávkového formulára poskytnú svoje Osobné údaje za účelom uzavretia zmluvy s Prevádzkovateľom či poskytnú súhlas so spracovaním Osobných údajov tak robia dobrovoľne, svojim menom a Prevádzkovateľ ich činnosť nijako neriadi.

3. Znenie Zásad môže Prevádzkovateľ zmeniť či doplňovať. O každej takejto zmene Prevádzkovateľ informuje Užívateľa e-mailom najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmien.

4. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť 1.1. 2020.

bottom of page